Σύστημα διαχείρισης ποιότητας – Πολιτική ποιότητας

H διεύθυνση της UPLAB ΕΠΕ δεσμεύεται για την εφαρμογή και τήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω του οποίου θα διασφαλίζονται, αλλά και θα προάγονται:

 • Η καθολική συμμόρφωση της λειτουργίας της απέναντι στην εθνική και κοινοτική Νομοθεσία, αλλά και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων που παράγει και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διακινεί,
 • Η πλήρης ικανοποίηση αναγκών των πελατών της
 • Η φροντίδα για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Η συνεχής ανάπτυξη τόσο της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και επάρκειας, όσο και της ικανοποίησης του προσωπικού της για την ποιότητα του έργου που προσφέρει.
 • Προκειμένου να εκπληρώνει η επιχείρηση τους παραπάνω βασικούς σκοπούς της καθορίζονται οι παρακάτω στόχοι για τους οποίους και θεσπίζονται ποσοτικοί δείκτες παρακολούθησης τους:
  • Σχολαστική εφαρμογή διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την ικανοποίηση των καθορισμένων αναγκών των πελατών.
  • Εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών ενεργειών και ελέγχων, ώστε να αποφεύγονται Μη Συμμορφώσεις και δυσαρέσκεια των πελατών, και θέσπιση των κατάλληλων δεικτών απόδοσης
  • Συνεχής ανασκόπηση του επιπέδου ποιότητας σε σχέση με τις απαιτήσεις του πελάτη προκειμένου να εντοπίζονται ευκαιρίες για βελτίωση.

Η Διεύθυνση δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας που καθορίζεται με τη δήλωση αυτή, καθώς και για τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και καλεί όλο το προσωπικό τηςεπιχείρησης, του οποίου ο ρόλος είναι θεμελιώδης, να συμβάλλει στην υλοποίηση της, ασκώντας παράλληλα τοναπαιτούμενο έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πολιτική της έχει κατανοηθεί και εφαρμόζεται από όλους. Η παρούσα Πολιτική και οι Στόχοι της, ανασκοπούνται σε ετήσια βάση.